نرم افزار

خريد خارجي (سفارشات )

 • تعريف انواع اطلاعات پايه مورد نياز از قبيل انواع خريد، مسئولين خريد، منابع خريد و ….
 • تعريف انواع ارز و قيمت گذاري آن در دوره هاي مختلف
 • تخصيص كالا به مسئولين خريد و اولويت بندي آنها
 • تخصيص كالا به تأمين كنندگان و تعيين امتياز منابع
 • تعريف امضاي مجاز اسناد و شماره فرم(کدهای ايزو) و توزيع نسخ اسناد براي چاپ
 • تعيين مراكز مجاز درخواست كننده و اقلام قابل درخواست هر مركز و كاربران مجاز مراكز
 • تعيين مراحل مختلف تأييد درخواست¬ها و ساير اسناد قابل ثبت در سيستم
 • ثبت و پيگيري درخواست كالا، درخواست خريد ، دستور خريد،استعلام قيمت ، پيش فاكتور و فاكتور خريد
 • ثبت اطلاعات دستور خريد و استعلام و پيش فاكتور و فاكتور به صورت ارزي
 • ثبت اطلاعات ثبت سفارش، گشايش اعتبار، اطلاعات بيمه، اطلاعات بارنامه، Packing List، اطلاعات گمرك و
 • ترخيص و هزينه هاي مرتبط
 • ثبت برآورد قيمت و ميزان تغييرات مجاز مقداري در درخواست كالا
 • بررسي در خواست هاي كالا و تصميم گيري براي صدور درخواست خريد يا حواله انبار به صورت سيستمي
 • ثبت و پيگيري فرم هاي مختلف بر اساس فرآيند خريد و بدون نياز به تكرار ورود اطلاعات در مراحل فرآيند
 • مشاهده ليست دستورخريدهاي باز و صدورفاكتورخريد يا آماده سازي صدور استعلام بر اساس نوع خريد
 • صدور استعلام هاي آماده سازي شده و به روز رساني آن بر اساس اطلاعات فروشنده و تعيين برنده استعلام
 • ثبت پيش فاكتور بر مبناي برنده استعلام
 • انتقال اطلاعات ريالي فاكتورهاي خريد با اسناد وارده مرتبط انبار و سرشكن نمودن قيمت فاكتورهاي هزينه در
  اسناد وارده
 • گزارش از درخواست هاي كالا و درخواست های خريد، دستورهاي خريد و فاكتورهای خريد
 • گزارش کنترلی ارتباطات درخواست خريد و وارده انبار
 • گزارش کنترلی ارتباطات فاكتور خريد و وارده انبار
 • گزارش تحليلي فرآيند خريد ( پيگيري هر كدام از اسناد خريد و مشاهده وضعيت فرآيند)