نرم افزار

BI(داشبورد مديريت)

 • يك برنامه ي مستقل با رويكرد يكسان براي تهيه گزارش هاي مختلف، و عدم نياز مديريت به استفاده از برنامه هاي
  مختلف
 • تعریف انواع گزارش هاي ليستي و نمواري و ماتريسي
 • تهیه گزارش های لیستی یا نموداری مقایسه ای در دوره های مختلف
 • تهیه گزارش در قالب نمودارهای سنجشی و استفاده از آنها در داشبردهای مدیریتی
 • اتصال به پايگاه دادهاي مختلف و تهيه گزارش هاي تركيبي و تلفيقي از داده هاي مختلف
 • افزودن سريع گزارش هاي جديد مطابق نياز مديران و متناسب سازي گزارش هاي موجود
 • تعریف پارامترهای مختلف برای گزارش ها بر اساس نیاز کاربر
 • ارسال به اكسل تمام گزارش هاي ليستي و ذخيره تصاوير گزارش هاي نموداري
 • تهيه نسخه چاپي از گزارش هاي ليستي مطابق نياز و انتخاب مديران
 • سادگي كاربري و امكان استفاده از shortcut براي گزارشات پركاربرد
 • تعریف دسترسی کاربران به گزارش های موجود در سیستم
 • تعریف فرآیندهای سیستمی مرتبط با عملکرد سیستم های مختلف در طول فرآیند و کنترل و نظارت بر اجرای فرآیند
  با توجه به سطوح دسترسی
 • تعریف تعداد نامحدود داشبرد متصل به گزارش های انتخابی کاربر، با قابلیت تعیین محدوده و زمان بازسازی هر گزارش