نرم افزار دريافت و پرداخت (نرم افزار خزانه داري) شركت داده پرداز دستيار، با در نظر گرفتن امكانات مناسب نرم افزاري، كليه فرآيندهاي دريافت و پرداخت ( خزانه داري ) شركت ها و سازمان ها و عمليات مرتبط با صندوق، اسناد بانكي، تنخواه گردان ها، حساب هاي بانكي، درخواست/دستور دريافت و درخواست/دستور پرداخت را با كاربري مناسب و آسان در اختيار مشتريان قرار مي دهد . نرم افزار دريافت و پرداخت نتايج عمليات خزانه داري را با توجه به الگوي تعريف شده به عنوان سند حسابداري به سيستم حسابداري شركت داده پرداز دستيار ارسال مي نمايد.


 • تعريف انواع دريافت و پرداخت و نحوه پرداخت مربوطه و تعيين نوع مرجع
 • معرفي صندوق،بانك، شعب بانك، انواع ارز، حسابهاي بانكي، اطلاعات دسته چك و دسترسي هاي مرتبط
 • ورود اطلاعات استقرار سيستم (اول دوره صندوق، حساب بانكي،اسناد نزد صندوق، اسناد نزد بانك)
 • تعريف انواع مجوزهاي دريافت و پرداخت، مراحل تاييد و دسترسي براي هر كدام از مجوزها
 • ثبت انواع دستور پرداخت و دستور دريافت
 • ثبت عمليات مختلف دريافت و پرداخت بانك و صندوق بر اساس دستورهاي دريافت/پرداخت تاييد شده
 • ثبت و پيگيري وضعيت اسناد دريافتني
 • عمليات صورت مغايرت گيري حسابهاي بانكي
 • آماده سازي، بازبيني و ارسال اسناد حسابداري مرتبط با عمليات دريافت و پرداخت بر اساس سرفصل هاي
 • حسابداري مشخص شده
 • تنظيم آلارم سررسيد اسناد دريافتني و اسناد پرداختني
 • نگهداري و كنترل هاي مرتبط با سريال چك ها و چك هاي باطله
 • تنظيم قالب هاي چاپ براي دسته چك هاي مختلف و چاپ چك منطبق با قالب تعريف شده
 • تنظيم برداشت خودكار اسناد پرداختني در تاريخ سررسيد و ثبت توسط کاربر
 • ثبت و نگهداری اطلاعات اسناد تضميني دريافتني و پرداختني
 • گزارش مانده حساب هاي بانكي و صندوق و صورت حساب هاي مرتبط
 • گزارش های مختلف و متنوع از اسناد دريافتني و پرداختني و وضعيت جاري آنها
 • گزارش انواع مجوزهای دريافت و پرداخت و دستورهاي دريافت و پرداخت با تعيين پارامترهاي مرتبط
 • گزارش اسناد پرداختني با تفكيك و گروه بندي دريافت كننده
 • ليست چك هاي صادره و پرداخت نشده و اسناد دريافتني برگشت شده و تحويل نشده
 • و بسياري گزارشات مختلف و كاربردي نرم افزار دريافت و پرداخت