نرم افزار

اموال

نگهداري اطلاعات اموال و داراييهاي ثابت سازمان ها و شركت ها و نگهداري سوابق تعميرات و انتقال و تغيير وضعيت آنها و محاسبات و اسناد حسابداري مربوط به استهلاك اموال، يكي از فرآيندهاي مهم به خصوص در شركت هاي توليدي مي باشد، نرم افزار اموال ( نرم افزار داراييهاي ثابت ) شركت داده پرداز دستيار با كاربري آسان، كليه عمليات فوق را براي شركت ها و سازمان ها فراهم مينمايد.


 • تعریف جمع داران اموال، ساختمان ها و واحدهای سازمانی، مراکز هزینه و گروههای اصلی و فرعی اموال
 • ثبت مشخصات كامل از قبيل پلاك ، نام ، قيمت تمام شده ، استهلاك ، مشخصات فني ، مراكز هزينه ، گروه اصلي و
 • فرعي ، محل نگهداري ، روش ، مدت و نرخ استهلاك ، طبقه و ….
 • ثبت افزایش وکاهش دوره ای اموال وثبت انواع تغییر وضعیت اموال(اسقاط، تعمیر و نگهداری، انتقال به انبار، فروش و ..
 • ثبت نقل و انتقالات اموال یا ملحقات اموال به صورت تغییر مرکز هزینه یا محل دارایی با حفظ سوابق
 • اصلاح شماره پلاك دارايي و نگهداری شماره پلاک های قدیمی برای گزارش و جستجوهای بعدی
 • نهايي كردن نرم افزار در تاريخ هاي دلخواه به جهت عدم تغييرهاي بعدي
 • نگهداري استهلاك انباشته هر دارايي
 • صدور سند حسابداري مربوطه در بازه هاي زماني ماهانه و سالانه
 • نگهداري تحويل گيرندگان دارايي ، در بازه زماني و به تفكيك هر پلاك و شخص
 • گزارش استهلاك سال جاري و سال هاي آتي به منظور برآورد بودجه
 • گزارش استهلاك در زمان هاي مختلف (حتي يك روزه يا چند ساله)
 • گزارش مربوط به انواع افزايش و تحصيل دارايي به صورت مجزا
 • گزارش ريز اموال به تفكيك پلاك
 • گزارش كاهش و يا افزايش ارزش دارايي ها
 • گزارش ريز اموال براساس وضعيت و مراكز هزينه آنها
 • گزارش نقل و انتقال اموال
 • گزارش كارت اموال