نرم افزار

بهاي تمام شده

بهاي تمام شده توليد همواره يكي از دغدغه هاي مديران شركت ها و كارخانه جات مي باشد، و متاسفانه نرم افزارهاي ارائه شده در اين بخش تعداد زيادي نيست و موارد ارائه شده هم پاسخگوي نياز بسياري از شركت ها نمي باشد، شركت داده پرداز دستيار ، نرم افزار بهاي تمام شده را متناسب با فرآيند كاري و توليدي مشتريان و براساس خواسته آنها پياده سازي و اجرا مي نمايد و همين امر موجب گرديده است كه تمامي سوابق و نتايج اجراي اين نرم افزار در شركت هاي موجود، مثبت باشد. قابليت هاي ارائه شده در اين بخش ، موارد عمومي سيستم مي باشد و جزييات اجرا بعد از بررسي فرآيند كار مشتريان مشخص و پياده سازي مي گردد.


 • تعریف دوره های محاسبه بهای تمام شده
 • معرفي محصولات توليدي برای هر دوره و مواد مصرفی ، مراکز هزینه و ایستگاههای کاری
 • معرفی عوامل هزینه و گروه بندی آنها و معرفی مبانی تسهیم
 • معرفی پرسنل در ايستگاههاي كاري و ضرايب تخصيص پرسنل در مركز هزينه/ايستگاه كاري
 • تعريف مراحل توليد و تخصيص آنها به ايستگاه كاري به همراه ضرايب محاسباتي براي تسهيم هزينه ها
 • تعريف ضايعات عادي در هر مرحله از توليد و ارزش بازيافتي ضايعات
 • تعریف موادبری هر محصول در هر مرحله از تولید
 • ثبت اطلاعات اول دوره ، محصولات اول دوره، مواد جذب اول دوره و هزینه های تولید اول دوره
 • دریافت اطلاعات مصرف مواد از طریق سیستم انبار یا از طریق سیستم مالی
 • دریافت اطلاعات تولید از سیستم کنترل تولید
 • تخصیص مبانی تسهیم  به مراکز خدماتی و تعیین مقدار مبانی برای مراکز تولیدی و خدماتی
 • انجام عملیات محاسبه بهای تمام شده با روش یکطرفه ( تسهیم اولیه، تسهیم ثانویه و تسهیم نهایی)
 •  برگشت محاسبه بهای تمام شده به تفکیک مراحل اجرا
 • گزاش از مواد مصرفی مراکز هزینه/ ایستگاه کاری یا محصولات
 • گزارش تسهیم اولیه و ثانویه هزینه های به تفکیک مراکز هزینه تولیدی و خدماتی
 • گزارش تسهیم هزینه های خدماتی و تولیدی برای هر محصول
 • گزارش بهای تمام شده تولید به تفکیک مراحل تولید برای هر محصول در چند قالب مناسب و کاربردی
 • گزارش ضایعات غیرعادی، مواد جذب نشده و هزینه های جذب نشده
 • گزارش بهای تمام شده کامل براساس درخت محصول