دسترسي به اطلاعات كالا و محصولات و مواد اوليه و مديريت موجودي،مخصوصاً براي شركت هاي توليدي يكي از ضروري ترين و مهم ترين پارامترهاي مديريتي مي باشد، نرم افزار انبارداري داده پرداز دستيار با داشتن زيرسيستم های دريافت كالا (انبار موقت) و انبار تعدادي و انبار ريالي کلیه فرآیندهای انبارداری و حسابداری انبار را پوشش می دهد. نرم افزار انبار داري شركت داده پرداز دستيار همچنين با برقراري ارتباط با نرم افزار تداركات خريد و نرم افزار كنترل قراردادها، كنترل هاي ريالي و تعدادي فرآيندهاي سازمان را كامل مي نمايد، مديران شركت ها با استفاده از نرم افزار انبارداري شركت داده پرداز دستيار هرگز از بابت كنترل موجودي و عمليات انبار نگراني نخواهند داشت.


 • معرفي انبارهاي نامحدود و تعیین روش قیمت گذاری اسناد آن و انواع رسید و حواله
 • تعریف کالا، گروه کالا، واحدهای سنجش اصلی و فرعی کالا و تعیین قابلیت ردیابی کالا
 • تعریف دسترسی کاربران به انبار، اسناد، کالا، مراکز هزینه و …..
 • استفاده از زیر سیستم كدينگ برای کدگذاری کالاهای انبار
 • تعريف انواع بسته بندي و استفاده از بسته و تعداد بصورت همزمان درثبت اسناد
 • تعريف عناوين ، امضاهاي مجاز و شماره فرم (کدهای ایزو) و توزیع نسخ دركليه اسناد انبار
 • ثبت موجودی اول دوره و انواع رسید و حواله با اعمال کنترل های لازم برای هر مورد
 • ثبت رسید برای انبار موقت (اطلاعیه ورود کالا) و ثبت نتایج کنترل کیفی برای آن
 • ثبت و چاپ مشخصات حمل برای رسید و حواله
 • اتصال به سيستم های تدارکات و کنترل قراردادها با توجه به نوع وارده و انجام کنترل مرتبط
 • ثبت رسيد و حواله خودكار براساس درخت محصول
 • قیمت گذاری رسید انبار به روش استاندارد،دستی،سیستم تدارکات یا سیستمی با توجه به نوع آن
 • قیمت گذاری انواع حواله انبار بر اساس روش قیمت گذاری انبار و نوع حواله
 • بستن و نهایی کردن انبار به صورت مقداري و ريالي جهت جلوگیری از تغییرات ناخواسته
 • تعديل قيمت انواع رسيد انبار
 • تعریف دوره های انبارگردانی و انجام عملیات انبارگردانی به همراه گزارش های مرتبط
 • انتقال موجودی مقداری و ریالی برای دوره مالی جدید
 • صدور و ارسال اسناد حسابداری به سیستم مالی
 • تعریف الگوهای صدور وارده و صادره انبار و ثبت اسناد بر اساس این الگوها
 • گزارش هاي متنوع مقداری و ریالی براساس مراكز تدارك و هزينه بصورت خلاصه وگردش
 • انواع تراز ، كاردكس ، موجودي و گزارشات مقداري و ريالي كالا
 • انواع گزارش هاي جامع يا خلاصه بر اساس پارامترهاي مختلف اسناد
 • گزارش هاي مرتبط با مديريت موجودي كالا
 • گزارش مانده اقلام ورودي براساس رديابي و بسياري گزارش انبارداري كه با توجه به نياز مشتريان، به نرم افزار
 • انبارداري و بخش انبار ريالي اضافه شده است