سيستم حسابداري اولين و ضرروي ترين سيستم نرم افزاري براي شركت ها و سازمان ها مي باشد، نرم افزار حسابداري داده پرداز دستيار با كاربري آسان و با اتصال به ساير سيستم هاي نرم افزاري دستيار ، ثبت و كنترل اسناد مالي و گزارش گيري از اسناد ثبت شده را به كاري آسان و دلپذير براي كاربران و مديران تبديل مي كند.


 • تعریف كدینگ حسابها در شش سطح با تعداد ارقام قابل تعریف در حسابداري
 • استفاده ازكدينگ يكسان براي سال هاي مختلف يا تعریف كدینگ حسابداري متفاوت
 • تعريف عناوين مختلف براي حسابهاي سطح ترازنامه اي به تعداد دلخواه
 • تعيين خصوصيات حساب مانند نوع حساب، ماهيت حساب، حساب ارزي، حساب بودجه اي ، مرجع پذير و … جهت استفاده و كنترل هنگام صدور اسناد
 • تعیین محدوده گردش كدهای تفصیل و تفصیلی شناور
 • تعریف افراد مجاز به امضای سند هاي حسابداري مالي به همراه سمت، جهت استفاده در چاپ اسناد
 • ثبت و ويرايش اسناد حسابداري بر اساس محدوده دسترسي هر كاربر
 • امكان جست و جوي بسيار سريع و آسان بر اساس شرح و مبلغ و كدرديابي اسناد حسابداري
 • استفاده از مرجع برای شناسایی و كنترل اسناد خارج از سیستم حسابداری در سه نوع
 • امكان مرتب كردن ، جابجایی و یا جاگذاری اسناد حسابداري در شماره های خاص
 • كنترل و تاييد اسناد حسابداري مالي توسط كاربران بر اساس دسترسي ، جهت جلوگیری از تغییرات ناخواسته
 • امكان ذخیره شرح ، تعیین ترتیب اسناد حسابداري ، تلفیق اسناد حسابداري ، جابجایی اسناد حسابداري
 • ثبت حسابهای شركت های مختلف زیر گروه در یك نرم افزار حسابداري
 • گزارش مرور اسناد حسابداري در سطوح مختلف با امکان حرکت بین سطوح حساب ها
 • عمليات مربوط به پايان دوره مالي و بستن حسابهاي موقت و صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه
 • دريافت سند حسابداري از سایر نرم افزارهاي دستيار
 • گزارش كارت حسابها در انواع مختلف از جمله كارت حساب سنواتی و كارت حساب ارزي
 • كنترل حساب های پرداختنی بر اساس محدوده روزهای اختیاری
 • چاپ كامل اسناد حسابداري موقت یا دائم با امضاها و عناوین مجاز آن و چاپ اعلامیه بدهكار و بستانكار
 • جلوگیری از ثبت تكراری اسناد حسابداري مالي از سیستم های لینك شده خارج از حسابداري
 • استفاده از مركز هزینه برای ثبت و جمع آوری اطلاعات مراكزدر حسابداري
 • تعيين دسترسی كاربران به سالهای مالي تعریف شده و اسناد حسابداري صادره توسط سايرين
 • گزارش از كلیه ثبت ها و تغییرات اطلاعات در تمامی قسمت های نرم افزار حسابداري مالي
 • انواع گزارش تراز در سطوح مختلف حسابداري
 • گزارش كار برگ معین ماهانه در حسابداري
 • گزارش صورتهاي مالي سود و زیان و تراز نامه در هر زمان
 • گزارش تلفیقی معین های مختلف بر حسب نیاز
 • انواع گزارش اسناد ، دفاتر در سطوح مختلف ، اسناد دوره ای ، خلاصه سند