فرمولهاي پيچيده مربوط به محاسبه عوامل حقوقي و قوانين و آيين نامه هاي مختلف كه در اين محاسبات تاثير مي گذارند و وابستگي تمامي پرسنل شركت ها به نرم افزار حقوق و دستمزد، آنرا تبديل به يكي از حساس ترين سيستم هاي نرم افزاري نموده است، نرم افزار حقوق و دستمزد شركت داده پرداز دستيار، با ارائه راه حل هايي ساده براي مشكلات پيچيده ي ذكر شده ، موجب خواهد شد كه مديران با خيالي آسوده عمليات و محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل را با اين سيستم انجام دهند. نرم افزار حقوق و دستمزد دستيار با اتصال به نرم افزار كاركرد شركت داده پرداز دستيار ، نتايج محاسبات كاركرد را دريافت و محاسبات نرم افزار حقوق و دستمزد بر مبناي آن انجام مي شود، همچنين نرم افزار حقوق و دستمزد دستيار امكان برقراري ارتباط با دستگاههاي مختلف كارت زني جهت دريافت نتايج كاركرد پرسنل را دارا مي باشد.


 • تعريف دوره هاي پرداخت، جداول مالياتي و بيمه و محل پرداخت بيمه و ماليات
 • تعريف مزاياي حقوقي ، مراكز و قسمت ها
 • تعريف انواع وام
 • تعريف مشخصات پرسنلي و شغلي و تخصيص آنها با مراكز و قسمت ها
 • ثبت مشخصات حقوقي پرسنل با لحاظ كردن تاريخ اجرا براي هر عامل حقوقي
 • ثبت اطلاعات وام و پس انداز براي پرسنل با امكان فعال و غيرفعال سازي آن در دوره خاص
 • تعريف معافيت هاي مختلف مالياتي و بيمه براي پرسنل
 • ثبت كاركرد پرسنل به صورت دستي يا دريافت از دستگاه كارتزني يا سيستم كاركرد و محاسبه حقوق
 • امكان ثبت گروهي افزايش حقوق ساليانه بر اساس فرمول تعريف شده براي عوامل حقوقي
 • امكان تعريف جداول عيدي و محاسبات عيدي و بازخريد پرسنل
 • امكان محاسبه پرداخت هاي معوق براي هر پرسنل به تفكيك عامل حقوقي
 • محاسبات مربوط به تسويه حساب پرسنل
 • گزارشات مختلف از مشخصات پرسنل و اطلاعات ريالي و كاركرد و محاسبات انجام شده براي دوره يا تجميعي
 • گزارش ليست پرداخت بيمه به همراه تهيه CD بیمه، جهت ارائه به شرکت/سازمان بیمه مورد نظر
 • گزارش لیست پرداخت ماليات به همراه تهيه CD ماليات جهت ارائه به سازمان امور مالياتي
 • گزارش ليست پرداخت حقوق و دستمزد و چاپ فيش حقوقي
 • گزارش از پرداخت ها و كسورات، وام ها
 • تهيه CD پرداخت حقوق برای بانک ها جهت واریز حقوق پرسنل با فرمت تعريف شده توسط كاربر
 • ارسال اسناد حسابداري سيستم حقوق و دستمزد به سيستم مالي