نرم افزار

كنترل قراردادها

سيستم كنترل قراردادهاي خريد شركت داده پرداز دستيار، نرم افزار مناسبي براي آن دسته از مشتريان است كه با پيمانكارهاي زيادي قراردادهاي خريد منعقد مي نمايند و نياز به كنترل روند پيشرفت اين قراردادها به صورت تعدادي و ريالي دارند، اين سيستم علاوه بر پوشش كامل مشخصات قراردادي و كنترل آنها و گزارش دهي مناسب از آنها، با ساير نرم افزارهاي دستيار از قبيل نرم افزار انبار، حسابداري و دريافت /پرداخت (خزانه داري) ارتباط دارد ، و مديران با استفاده از اين سيستم خيال خود را از بابت كنترل كامل عملكرد پيمانكاران راحت مي نمايند.


 • تعريف اطلاعات پايه از قبيل انواع قرارداد، الحاقيه، وضعيت قرارداد، طرف مقابل قرارداد
 • ثبت قراردادهاي خريد يا فروش ، اقلام قرارداد ، مبلغ قرارداد، شرايط پرداخت به تفكيك اقلام
 • ثبت زمان بندي تحويل نمونه، تحويل اقلام قرارداد و زمانبندي مراحل پرداخت قرارداد
 • ثبت متمم يا الحاقيه قراردادها
 • ثبت اسناد تضميني مرتبط با قرارداد و کنترل و آزادسازی آنها
 • تعريف نحوه محاسبه استهلاك پيش پرداخت براي اقلام مختلف قرارداد
 • ارتباط با سيستم انبار و حسابداري براي صدور اسناد انبار، قيمت گذاري اسناد انبار و صدور اسناد حسابداري
 • ارتباط با سيستم دريافت/پراخت جهت صدور دستورهاي دريافت و پرداخت مربوط به قرارداد
 • ارائه آمارهاي متفاوت از طرف هاي قرارداد ، كالا ها ، قراردادها و …
 • تنظيم گزارش ازكليه قراردادهاي يك سازنده (يا به تفكيك آن) با احتساب كليه موارد درج شده در قرارداد
 • تهيه كاربرگ مصرفي مواد قرارداد و تهيه كاربرگ تعدادي و ريالي پيمانكاران
 • ليست مانده قراردادها بر اساس كالا ، طرف قرارداد بر مبنای پارامترهاي مختلف قرارداد
 • كنترل و تعيين نرخ اقلام برگشتي قرارداد
 • اثرگذاري پيش پرداخت ها ، حسن انجام كار و هزينه هاي توليد در مانده مطالبات
 • گزارش صورت وضعيت قراردادها و اشخاص طرف قرارداد به صورت جمع و خلاصه
 • گزارش اقلامي از قرارداد كه برايشان رسيد قطعي صادر نشده