نرم افزار

كنترل مواد

فرآيند برنامه ريزي و كنترل توليد، با توجه به روش توليد محصول براي شركت هاي توليدي، متفاوت مي باشد و برخي از پارامترها بايد براي مشتريان به صورت خاص لحاظ شده و در پياده سازي نرم افزار در نظر گرفته شود، شركت داده پرداز دستيار با توجه با اين مهم، نرم افزار برنامه ريزي و كنترل توليد را براي مشتريان به صورت متناسب سازي شده پياده سازي و راه اندازي مي نمايد.


 • معرفی مراکز هزینه و ایستگاههای کاری و زمان در دسترس بودن ماشین ها/ایستگاههای کاری
 • معرفی پرسنل توليد و تخصيص آنها به ايستگاه كاري
 • تعريف اشكالات توليد و علل توقف توليد ، انواع مجوز توليد، شیفت های کاری و تقویم کاری تولید
 • معرفي مسير استاندارد توليد براي هر محصول به تفكيك مراحل توليد
 • تعريف زمان استاندارد براي هر مرحله از توليد محصولات
 • تعريف بچ هاي استاندارد توليد
 • معرفی درخت محصول و ضرایب مصرف مواد با توجه به مسیر استاندارد تولید
 • ثبت برنامه تولید به صورت سالانه، سه ماهه و ماهانه
 • ثبت مجوزهاي توليد و ثبت دستور تحویل و حواله تولید بر مبنای آن
 • امكان تغيير مسير استاندارد توليد يا معرفي مسير اصلاحي
 • ثبت نتايج توليد به تفكيك محصول/ايستگاه كاري
 • ثبت اطلاعات ضايعات برگشتي به خط توليد
 • ثبت اشكالات توليد، توقفات توليد و توليد محصول نمونه
 • ریز گزارش های تولید به تفکیک مرکز ، محصول و بچ تولید
 • خلاصه گزارش های تولید
 • گزارش از کارهای در جریان ساخت
 • گزارش کارکرد ماشین ها، اشکالات تولید، توقفات تولید
 • گزارش کارکرد پرسنل توليدي
 • گزارش هاي عملكرد توليدي (نرخ عملكردماشين،نسبت كيفيت ماشين، عملكرد ماشين نسبت به زمان
 • OEE )