نرم افزار

آرشيو اسناد

 • امكان انتخاب انبارهاي مواد اوليه ومحصول از سيستم انبار شركت
 • انتخاب مواد اوليه از سيستم انبار بر اساس انبارهاي مواد اوليه
 • انتخاب محصولات توليدي از سيستم انبار بر اساس انبارهاي محصول
 • تعريف واحدهاي سازماني شركت
 • تعريف ساير مدارك ومستندات
 • تعريف گروه هاي اصلي مدارك بر اساس مواداوليه , محصول , واحدهاي سازماني و سايرمدارك
 • تعريف زير گروه مدارك بر اساس گروه هاي اصلي
 • تنظيم دسترسي به ثبت مدارك بر اساس گروه هاي اصلي و زير گروه ها
 • تنظيم دسترسي جهت نمايش و چاپ مستندات بر اساس گروه هاي اصلي وزيرگروه ها
 • تنظيم فرم هاي ثبت اطلاعات بر اساس گروه هاي اصلي وزيرگروه ها
 • ثبت اطلاعات مدارك بر اساس فرم هاي تنظيم شده
 • امكان افزودن فايل هاي پيوست
 • نگهداري سوابق مستندات
 • امكان تهيه ليست موادمصرفي ومحصولات
 • امكان چاپ ليست مستندات
 • امكان چاپ ليست سوابق مستندات بر اساس انتخاب كاربران
 • چاپ فرم هاي مستندات
 • جستجو وچاپ مدارك بر اساس گروه هاي اصلي , زير گروه ها , كدمدارك , عنوان مدارك, كلمات كليدي ونوع مواد,
 • محصول, واحدهاي سازماني و ساير مدارك