نرم افزار

پرسنل

ثبت اطلاعات پرونده پرسنلي و سوابق كاري و آموزشي پرسنل و ثبت سالانه احكام پرسنلي با توجه به افزايش هاي تعريف شده و همچنين كنترل عمليات ورود و خروج پرسنل و مجوزهاي پرسنلي و انجام محاسبات كاركرد با توجه به آيين نامه هاي تعريف شده براي هر گروه از پرسنل و در نهايت انتقال نتايج كاركرد به سيستم حقوق و دستمزد، براي انجام محاسبات حقوق، همواره يكي از دغدغه هاي مديران اداري و مديران شركت ها مي باشد، نرم افزار پرسنلي و كاركرد شركت داده پرداز دستيار، با امكانات مناسب و كاربردي، مديران را در انجام موارد مطرح شده به شكل موثري كمك مي نمايد.


 • تعريف انواع اطلاعات پايه مورد استفاده در سيستم توسط كاربر (انواع بيمه ، انواع استخدام و …)
 • تعريف ساختار سازماني شامل واحد ، سمت، شغل و شرايط احراز پست
 • ثبت اطلاعات كامل پرسنلي به همراه عكس پرسنل، سوابق آموزشی، تحصیلی، کاری، ایثارگری، تحت تکفل
 • ثبت نحوه تماس با پرسنل (آدرس ، شماره تلفن ، تلفن همراه ، پست الكترونيك و … ) به تعداد دلخواه
 • صدور انواع حكم پرسنلي و امكان مشاهده سوابق احكام قبلي
 • صدور احکام به صورت گروهی با امکان تعریف شرایط افزایش هر عامل حقوقی
 • امكان ثبت قراردادهاي كار موقت با پرسنل
 • امكان چاپ احكام پرسنلي و قرارداهاي پرسنلي در قالب های چاپی آماده یا در قالب فایل word
 • امكان تعريف مراحل تاييد احكام و قرارداد هاي پرسنلي
 • امكان تعريف انواع مزاياي حكم و تخصيص آن ها به حكم پرسنلي
 • گزارش های مختلف از مشخصات پرسنل و سوابق مختلف ثبت شده در سیستم
 • گزارش آماري از پرسنل به تفكيك واحد ، جنسيت و مدرك ، رشته تحصيلي و نوع قرارداد، تفکیک سنی
 • تعريف تقويم كاري و روزهاي كاري هر تقویم
 • تعريف گروه هاي كاري وشیفت های کاری وتخصيص تقويم به گروه هاي كاري وتخصیص پرسنل به آنها
 • تعريف انواع نوبت كاري و شب كاري و نحوه ي محاسبه آن در كاركرد
 • تعريف آيين نامه هاي محاسبات كاركرد براي گروه هاي كاري
 • تخصيص پرسنل به گروه كاري يا شيفت كاري بر مبناي روش مورد استفاده انتخابي
 • تعريف دوره هاي كاركرد و مانده مرخصي اول دوره براي پرسنل
 • ثبت درخواست مرخصي به صورت روزانه يا ساعتي و نيز به صورت فردي يا گروهي
 • ثبت انواع مجوز كسر كار، اضافه كار ، نوبت كاري ، تعطيل كاري و انواع ماموريت ها…
 • تعريف سرويس هاي رفت و آمد و تخصيص پرسنل و ثبت تاخير سرويس ها و تاثيرگذاري آنها در محاسبات