نرم افزار

سهام

سیستم سهام شركت داده پرداز دستيار براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس و نگهداري و به روز آوري اطلاعات سهامداران با استفاده از اطلاعات روزانه دريافتي از سازمان بورس مناسب و قابل اعتماد مي باشد. همچنين امكان ثبت اطلاعات مرتبط با تشكيل مجمع و نتايج مجمع در اين سيستم مهيا مي باشد.


 • تعریف اطلاعات پايه از قبيل انواع سهام، مشخصات كارگزاران، انواع وضعيت سهام، انواع تعداد سهام، انواع شركت،
 • مشخصات وكلا و اشخاص و …
 • ثبت مشخصات سرمايه اي شركت، سهام اوليه، افزايش سهام
 • تعريف مشخصات سهامداران، وكلاي سهامداران و اطلاعات حساب بانكي سهامداران
 • ثبت اطلاعات استقرار سيستم
 • تعريف دوره هاي عملياتي سيستم
 • ثبت اطلاعات انواع انتقال سهام
 • ثبت اطلاعات تشكيل مجمع ( اطلاعات مجمع، سهامداران، بازرسان، ثبت تصميمات مجمع، راي سهامداران،

  تخصيص سود و محاسبه سود سهام)

 • ثبت اطلاعات مربوط به پرداخت سود سهامداران يا ذخيره سود سهامداران
 • دريافت اطلاعات از بورس و اعمال در سيستم
 • گزارش از اطلاعات سهام شركت و سهامداران
 • گزارش نقل و انتقال سهام و آخرين وضعيت سهامداران و سهامدارن هر دوره
 • گزارش مجامع و گزارش هاي مربوط به تصميمات و پرداخت و ذخيره سود سهامداران