نرم افزار

خريد داخلي

با استفاده از نرم افزار تداركات (خريد داخلي) شركت داده پرداز دستيار، مشتريان مي توانند ، ثبت و كنترل فرآيند درخواست خريد تا تكميل عمليات خريد و انتقال قيمت فاكتور خريد به نرم افزار انبار ريالي را با خيالي آسوده پيگيري نمايند و با استفاده از گزارش هاي مناسبي كه در سيستم پياده سازي شده است، مطمئن باشند كه تمامي اقلام درخواست شده در موعد مقرر خريداري و تحويل واحد درخواست كننده خواهد شد.


 • تعريف انواع اطلاعات پايه مورد نياز از قبيل انواع خريد، مسئولين خريد، منابع خريد و ….
 • تخصيص كالا به مسئولين خريد و اولويت بندي آنها
 • تخصيص كالا به تأمين كنندگان و تعيين امتياز منابع
 • تعريف امضاي مجاز اسناد و شماره فرم(کدهای ايزو) و توزيع نسخ اسناد براي چاپ
 • تعيين مراكز مجاز درخواست كننده و اقلام قابل درخواست هر مركز و كاربران مجاز مراكز
 • تعيين مراحل مختلف تأييد درخواست ها و ساير اسناد قابل ثبت در سيستم
 • ثبت و پيگيري درخواست كالا، درخواست خريد ، دستور خريد،استعلام قيمت ، پيش فاكتور و فاكتور خريد
 • ثبت برآورد قيمت و ميزان تغييرات مجاز مقداري در درخواست كالا
 • بررسي در خواست هاي كالا و تصميم گيري براي صدور درخواست خريد يا حواله انبار به صورت سيستمي
 • ثبت و پيگيري فرم هاي مختلف بر اساس فرآيند خريد و بدون نياز به تكرار ورود اطلاعات در مراحل فرآيند
 • مشاهده ليست دستورخريدهاي باز و صدورفاكتورخريد يا آماده سازي صدور استعلام بر اساس نوع خريد
 • صدور استعلام هاي آماده سازي شده و به روز رساني آن بر اساس اطلاعات فروشنده و تعيين برنده استعلام
 • ثبت پيش فاكتور بر مبناي برنده استعلام
 • انتقال اطلاعات ريالي فاكتورهاي خريد با اسناد وارده مرتبط انبار
 • گزارش از درخواست هاي كالا و درخواست های خريد، دستورهاي خريد و فاكتورهای خريد
 • گزارش کنترلی ارتباطات درخواست خريد و وارده انبار
 • گزارش کنترلی ارتباطات فاكتور خريد و وارده انبار
 • گزارش تحليلي فرآيند خريد ( پيگيري هر كدام از اسناد خريد و مشاهده وضعيت فرآيند)